SENIORAKADEMIET INDRE ØSTFOLD

Referat fra årsmøtet 28. februar 2022

  1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen

Tore Aschim ble valgt til møteleder, og Vidar Kjærheim ble valgt til referent.

________________________ og _____________________________ ble valgt til å underskrive protokollen.

  1.  Årsberetning for 2021

Tore Aschim leste årsberetningen om et noe amputert årsprogram som følge av koronarestriksjoner. Høstens møter ble avviklet etter planen, mens vårterminens møter måtte avlyses. Det siste er hovedårsaken til at alle som har betalt kontingent for 2021, slipper å betale ny kontingent for 2022.

Det framkom ingen merknader til den oppleste årsberetningen.

  1. Årsregnskap for 2021 og budsjett for 2022

Det kom ingen merknader til regnskap og budsjettforslag.

  1. Fastsetting av kontingent og inngangsbillett.

Styrets forslag: Kontingenten for 2023 fastsettes til kr. 350. Inngangsbilletten for ikkemedlemmer blir uendret kr. 100. For kaffe og noe å bite i i kafeen kr. 50.

  1. Forslag til årsmøtet

Ingen andre forslag er fremmet før årsmøtet.

  1. Valg

Valgkomiteens forslag til styre:

På valg i styret: Jorunn Lilleng, Liv Helene Røsaas, Øystein Raustøl og Vidar Kjærheim

Ikke på valg i styret: Tore Aschim, Einar Bjorvand og Trond Egil Huseby

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer for to år:

Jorunn Lilleng, Liv Helene Røsaas og Åse Koppang. Øystein Raustøl velges for ett år.

Disse ble valgt. Vidar Kjærheim hadde frasagt seg gjenvalg.

Valgkomiteens forslag til revisor:

Per Ola Halvorsen

Han ble valgt.

Valgkomite er Gøran Brattstrøm (på valg) og Harald Rømuld (ikke på valg)

Gøran Brattstrøm ble valgt

Vidar Kjærheim (referent)

_______________________________         ________________________________________

SENIORAKADEMIET INDRE ØSTFOLD

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2021


Budsjett 2022

Medlemskontingent, netto

Billettsatg

Salg av mat og kaffe

Sum driftsinntekter

Husleie

Honorar/reise foredrag

Honorar og reise, styret

Administrasjon

Kjøp av mat og kaffe

Annonser

Bankgebyr

Gaver

Sum driftsutgiRer

Renteinntekter 2021

Resultat overskudd

Egenkapital 01.01.2021

Resultat overskudd

Egenkapital pr. 31.12.2021

94500

3300

4410

102210

17500

15304

16260

14533

7130

5601

43,50

1011

77382,50

300,66

25128,16

227119,74

25128,16

252247,90

15000

22000

13000

50000

43000

38000

22000

17000

19000

9500

2500

153000

Revidert, Asldm, januar 2022

Bilagskontro/' er foretatt bankkonti avstemt. Saldoen stemmer med bankens årsoppgave.

   Per Ola Halvorsen, revisor                                                    Øystein Raustøl, kasserer

Til årsmøtet i Seniorakademiet Indre Østfold 2022

Valgkomiteens forslag til styre:

På valg i styret:

Jorunn Lilleng Liv Helene Røsaas, Øystein Raustøl og Vidar Kjærheim.

Ikke på valg i styret:

Tore Aschim, Einar Bjorvand og Trond Egil Huseby.       

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer for 2 år:

Jorunn Lilleng, Liv Helene Røsaas og Åse Koppang. Øystein Raustøl velges for ett år.

Valgkomiteens forslag til revisor:


Per Ola Halvorsen

Valgkomiteens forslag til valgkomite:

Gøran Brattstrøm Ikke på valg:

Harald Rømuld

Valgkomiteens forslag til medlem i komiteen:

Gøran Brattstrøm

Askim, 21. februar 2022

Gøran Brattstrøm                                     Harald Rømuld

Del denne siden